ŞİİR KİTAPLARIM

-Narına Yandığım -Aşkın Adı Şiir

KİTAPLARIN LİNKLERİ

Kitapstore

Kitapyurdu

İnsancılkitap

Antoloji.com

Mamakgündemi

İnsancılkitap.com

Şiirkolik

BESTELENEN ŞİİRLERİM

YETER-HAYAT ORMANI

BESTELEN ŞİİRERİN LİNKLERİ

yeter.youtube

yeter.izlsene

SESLİ ŞİİRLER

İstiklâl_Marşımız

DERS KİTABI-AÇIK LİSE DİLBİLİM 2

BİLDİRİLER-MAKALELER

...

...

Meslek Liseleri İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersinde İçerik ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Çalışma (Mamak İlçesi Örneği)*

      ÖZET

Mesleki eğitim, kişilere belirli bir meslekle ilgili bilgi ve beceri kazandırma, kişinin iş alışkanlıklarını ve tutumlarını olgunlaştırma, kişilerin fiziksel yeteneklerini, düşünce ve davranış özelliklerini geliştirme sürecidir. Bilindiği üzere, son yıllarda bütün dünyada mesleki ve teknik eğitim, ülkelerin bir numaralı meselesi hâline gelmiştir. Ülkemizde de konu bakanlığın gündeminde yer almasına rağmen, gerek nicelik, gerekse nitelik açısından mesleki teknik eğitimdeki aksamalar süregelmektedir.

Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çok sayıda araştırma yapılmış, raporlar hazırlanmış, görüş ve öneriler dile getirilmiştir. Ancak, bu görüş ve öneriler istenildiği ölçüde etkili olamamıştır. Sonuçta ülkemizde halen işsizlik önemli bir sorundur.  Firmalar ise işlerinde çalıştıracak kalifiye eleman bulmakta aşırı derecede zorlanmaktadırlar. Buna sebep olan gerçek de, işsiz gençlerimizin büyük çoğunluğunun düz lise mezunlarından oluşması ve ellerinde bir mesleklerinin bulunmayışıdır. Diğer bir sebep de meslek lisesi mezunu olan gençlerimizin de yeterli mesleki eğitimi almamış olmalarıdır. Sektör ile okul işbirliğinin en önemli ayağı olan İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersi yeterince amacına ulaşamamaktadır.

Çalışma, Meslek Liselerinde İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersinde İçerik ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar konusunda bilimsel ölçütler ile öğretmen ve yönetici algısı dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşletmelerde Beceri Eğitimi dersinin yeterliliğinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, bu dersin amacına ulaşabilmesi için nasıl olması gerektiği ile ilgili yapılan araştırmalar değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda, mevcut durum ile çıkan sonuçlar karşılaştırılarak analizler yapılmış ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mesleki Eğitim, İşletme, Beceri Eğitimi, İstihdam, Sektör

ÖNERİLER

Öğretmenlere Yönelik Öneriler:

1. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak hizmet-içi eğitimlerin güncellenerek

devamlılığı sağlanmalıdır.

2. Öğretmenler eğitim-öğretim faaliyetlerinde teknolojiden yararlanmaya

özendirilmelidir. Bu kapsamda sınıflar teknoloji destekli sınıflar halinde
düzenlenebilir. (Ekici, G. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 1, (2008): 42-55 54

3. Öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumlarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin belirlendiği araştırmalar yapılarak, bunları gidermeye yönelik basılı materyaller, kurslar vb hazırlanmalıdır.

4. Yurtdışında mesleki-teknik liselerdeki teknoloji destekli uygulamalar incelenerek Türkiye’de de uygulanabilirliği değerlendirilebilir. 5. Öğretmenler yoğun teknolojinin kullanıldığı işyeri ziyaretlerine özendirilmeli.

Öğretmen Adaylarına Yönelik Öneriler:

1. Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının öğretmen adaylarına örnek olmaları açısından modern teknolojileri kullanabilmelidir.

2. Mesleki-Teknik Eğitim Fakültelerinin eğitim teknolojilerini içeren dersleri programa yerleştirilerek öğrencilerin proje çalışmaları yoğunlaştırılmalıdır.

3. Fakültelerde tüm sınıflar öğretim elemanlarının teknolojiyi kullanmalarına uygun ortamlar olarak düzenlenmelidir.

4. Öğretmen adaylarının teknoloji kullanmalarına imkan sağlayan ortamlar sürekli kullanmalarına açık halde bulundurulmalıdır.

5. Öğretmen adaylarının okul ortamında bulunmayan teknoloji destekli ortamları görebilmeleri açısından meslek stajlarına önem verilmelidir.

* V. EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU

11-13 Eylül 2014-Necmettin Erbakan Üniv.

(Meral POYRAZ ve Serpil BOZKUŞ ile birlikte)

Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinde Devamsızlık Nedenleri ve Sonuçları *

Özet

Okula karşı olumlu duygular geliştiren öğrenciler, mezun olana kadar okulda bulunma istekliliğini ve öğrenmeye olan güdülerini sürdürebilirler. Okula bağlılık, okula ilişkin olumlu duygular içinde olmak, okul ortamına ait olma duygusu ve okul personeli ve diğer öğrencilerle olumlu ilişki içinde olma, okula devam etme ve okulda alınan kararlara katılma, kendi öğrenme amaçlarını belirleme, kendi fikrini sınıfa söyleyebilme olarak da tanımlanmaktadır. Tüm bu durumların eksikliği öğrencide devamsızlık sorunu yaratmaktadır. Öğrencinin okula devamı akademik başarısının temel belirleyicilerinden bir tanesidir. Öğrencinin öğretim süresi içinde okula on gün devam etmemesi, devamsızlık olarak tanımlanmaktadır. Eğer bu süre on günü aşmakta ise kronik devamsızlık olarak adlandırılmaktadır Milli Eğitim Bakanlığı her yıl lise öğrencilerinin devamsızlık yapmaması için gerekli önlemleri almaya çalışırken bir türlü soruna çözüm getirememektedir.

Çalışmanın birinci bölümünde öğrencilerin okula bağlılığı konusunda yaşanan sıkıntılar ve devamsızlık nedenleri üzerinde alanyazın taraması yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Ankara ili ölçeğinde mesleki ve teknik lise öğrencilerinin okula devamlılığı konusunda istatistiki bilgiler verilmiş ve sonuçlar araştırmacılar tarafından analiz edilmiştir. 
Anahtar sözcükler: Devamsızlık, okula bağlılık, sosyal etkinlikler

ÖNERİLER

Öğrencileri okula getirecek ve okulda tutmayı başaracak sosyal ve kültürel aktiviteleri arttırmak

Derslerin öğrenci ilgisini çekmesini sağlamak ve daha zevkli, istenilir hale getirmek,

Okullara gerekli fiziksel ve maddi imkânların sağlanmak,

Problemin çözümünde velilerin, sosyal çevrenin de sürece dâhil edilmesi gerekliliği,

Okulu ilgilendiren her türlü kararda eğitimcilerin görüşlerinin alınması,

Yönetmeliklerin yeniden düzenlenmesi ve devamsızlığa fırsat verilmemesi,

Mesleki ve teknik liselere öğrenci alınırken en başarılı ve istekli öğrencilerin seçilmesi,

Mesleki ve teknik lise müfredatlarının iyi düzenlenmesi,

Sınıf Yönetimi konusunda öğretmenlerin bilgilendirmeleri,

Öğrencilere değerlerin önemini kavratmak

Okul yöneticilerini ve öğretmenlerini uygulamalarında motive edici aktivitelere yer vermek,

Sanayi ve iş çevresi ile okullar arasında işbirliği ve iletişim sağlanması

Devamsızlık durumları arasında bazı öğretmenlerle geçinememe varsa, o öğretmenlerle iletişime geçilmelidir. Eğer öğrencilerin geçimsizlik durumu tek taraflıysa sadece öğrenciyse, öğrencinin bu duygudan kurtulması için görüşmeler yapmak,

Öğrencinin aileleriyle iletişime geçilerek uyku düzenleri hakkında bilgi verilerek, uyku düzeninin öğrenciye uygun hale getirilmesi için bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

Öğrencilerle ailelerine, evde ders çalışma yöntem ve teknikleri konusunda bilgi, beceri ve uygulama yeterliği kazandırmak için çalışmalar yapmak

Ailelerin eğitime ilişkin olumlu tutum geliştirmeleri sağlanmalı, eğitimin çocuğun ve ailenin yaşamında etkili değişimi sağlayacağını benimsetici çalışmalar yapmak,

Devamsızlık sorununun çözümüne ilişkin daha araştırmalar yürütmek, 

* VI. EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU

5-7 Kasım 2015-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 

(Meral POYRAZ ve Serpil BOZKUŞ ile birlikte)